Semalt: SEO vs PPC vs SMM


Mazmuny

 1. SEO, PPC we SMM düşünmek
 2. SEO vs PPC vs SMM: Bir seredişde
 3. Göz öňünde tutulmaly zatlar
 4. Semalt nämäniň dogrydygyny düşündirýär - SEO, PPC ýa-da SMM?
SERP-lerde birinji derejäni almak üçin söweş ( Gözleg motorynyň netijeler sahypalary) gün-günden güýçlenýär. Bir adam ýa-da gurama tehnologiýa taýdan ökde bolsa-da, gözleg motorlarynda reýtingi öňkülerinden has kynlaşdyrýar. web sahypalaryny mahabatlandyrmak, maksatly diňleýjileriniň ünsüni özüne çekmek üçin köplenç täze we mümkin strategiýalary döredýär.

Muňa garamazdan, her kim islenýän netijäni alyp bilmeýär. Adamlar, bäsdeşleri üçin işleýän käbir sanly marketing strategiýalarynyň özleri üçin işlemeýändiginden zeýrenýärler.

Hawa, Semalt munuň näme üçin bolýandygyny tapdy. Munuň esasy sebäbi, müşderiniň maksatlaryny göz öňünde tutman strategiýalary durmuşa geçirmekdir. Bäsdeşiňiz üçin netijeleri getirýän meýilnama ýa-da çemeleşme, size şunuň ýaly üstünlik getirip biler ýa-da getirip bilmez.

Anotherene bir möhüm sebäp SEO-ny dogry düşünmezlik, PPC, SMM we beýleki sanly marketing çemeleşmeleri. Olara has gowy düşünmäge kömek etmek üçin aşakda Sanly marketingiň iň gowy 3 çemeleşmesiniň jikme-jik deňeşdirilişi bar.

SEO, PPC we SMM

SEO, PPC we SMM gözleg motory optimizasiýasy, bir gezek basmak üçin töleg we sosial media marketinginiň gysgaldylan sözleri. Şeýle hem bular onlaýn traffigi we pul sürmek bilen meşhurdyr. Şeýlelik bilen, olara ýeke-ýekeden düşüneliň.
 1. SEO (Gözleg motory optimizasiýasy)
  SEO kellä gelen ilkinji termin. maksat gözleg netijeleriniň birinji sahypasynda iň ýokarsynda ýa-da iň bolmanda web sahypasyny ýerleşdirmek. SEO web sahypasynyň gözleg motorynyň reýtingini gowulandyrmak, görnükliligini ýokarlandyrmak we oňa has köp traffigi sürmek üçin çemeleşme.

  SEO web sahypalaryny optimizirlemek, dürli ugurlarda açar sözleri goşmak, dürli enjamlara ýükleniş tizligini ýokarlandyrmak we başga-da köp zady öz içine alýar.

  SEO-optimizirlenen web sahypasynyň iň soňky SEO usullary boýunça optimallaşdyrylmadyk web sahypasy bilen deňeşdirilende hemişe artykmaçlykdygyny aňladýar.

  Web sahypasyny optimizirlemek üçin köplenç ulanylýan SEO usullary:

  • Sahypada SEO
  On-Page SEO, SERP-lerde has gowy pozisiýa almak üçin web sahypaňyzy optimizirlemekde ulanýan ilkinji usulyňyzdyr. Web sahypalarynda, Ady belliklerinde, Meta belliklerinde, Meta beýanynda, Alt tekstinde we beýleki ýerlerde açar sözleriň strategiki ýerleşdirilmegini öz içine alýar.
  • Sahypadan daşary SEO
  Bu optimizasiýa usuly beýleki web sahypalaryndan baglanyşyklary almagy öz içine alýar. Sahypadan daşary SEO birneme kyn we tejribe talap edýär. Bu usuly üstünlikli durmuşa geçirmek üçin, degişli we ýokary derejeli web sahypalaryndan baglanyşyklary almak gaty möhümdir.
  • White Hat SEO
  Bu usul, web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrmagyň etiki usullaryny öz içine alýar. Optimizasiýa gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen iň soňky düzgünlere we düzgünlere laýyklykda amala aşyrylýar.
  Bu SEO usuly boýunça esasy üns ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmak, web sahypasyny täsirli etmek, gereksiz mahabatlary aýyrmak we web sahypasyny köpeltmekdir. tizlik. Bu usullar uzak dowam edýän haýal, ýöne ýerine ýetirip boljak netijeleri getirýär.
  • Black Hat SEO
  Siz adyndan bir web sahypasynyň has ýokary derejesine çykmagyna kömek etmegiň edepsiz usullaryny öz içine alýan bir düşünje alan bolmagy mümkin. Gözleg motorlarynyň we hünärmenleriniň köpüsi gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen düzgünlere laýyk gelmeýändigi sebäpli bu usullara ýokary baha bermeýärler.

  Web sahypalary Black Hat SEO ulanyp optimallaşdyryldy usullar diňe bir pes ulanyjy tejribesini üpjün etmän, eýsem mazmuny nädogry görkezýär. Bu usullar çalt netijeleri berip biler, ýöne belli bir wagtdan soň jerime ýa-da gözleg motorlaryndan gadaganlygy özüne çekip biler.
 2. PPC (Bir gezek basmak üçin töleg)

  PPC ýa-da bir gezek basmak - mahabat berijileriň tölemeli hasaplanýan onlaýn mahabat usulydyr. onlaýn mahabatlaryna edilen her gezek basylanda.

  PPC mahabatlarynyň dürli görnüşleri bar, ýöne iň köp ýaýranlary gözleg netijelerinde ýa-da SEM-de tölegli mahabatlardyr (Gözleg motory marketingi) ). Bu mahabatlar, bir zat gözlemek üçin gözleg motorlaryndan kömek alanda ýüze çykýar.

  PPC mahabat berijilere ulanyjylaryň maglumat, önüm ýa-da maglumat gözlän mahaly maksatly mahabatlary görkezmäge mümkinçilik berýär. gözleg motoryndaky hyzmatlar.

  Mysal üçin, kimdir biri Google-da “erkekler üçin trimmer” gözlegine başlasa, ilkinji dört netije PPC mahabatydyr.

  PPC SEO-dan garaşyşyňyz ýaly netijeleri berýär. Ikisiniň arasyndaky esasy tapawut, PPC-de gözleg netijeleriniň başynda peýda bolany üçin tölemeli, SEO-da beýle däl.

  PPC-iň artykmaçlyklary

  PPC-iň köp artykmaçlyklaryndan mahabat berijiler aşakdakylary iň özüne çekiji hasaplaýarlar:
  • Mahabatyň bu görnüşinde mahabat berijiler diňe kimdir biri basylanda tölemeli bolýarlar. mahabatlary, ondan aňryk däl. Şonuň üçin kärhanalaryň köpüsi beýleki mahabat görnüşlerinden PPC-ni has gowy görýärler.
  • PPC derrew netijeleri getirýär. Diýmek, mahabat berijiniň gözleg netijeleriniň üstünde peýda bolmagy üçin birnäçe hepde ýa-da birnäçe gün garaşmak zerurlygy ýok.
  • PPC web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrýarka, görnükliligi ýokarlanýar we has köp traffigi özüne çekýär.
  • PPC mahabat kampaniýasy mahabat berijilere has köp gözegçilik edýär. Web sahypaňyz üçin “Bir gezek basmak üçin töleg” mahabat kampaniýasyny alyp barýan bolsaňyz, mahabatlary býudjetiňize, geografiki ýerleşişiňize we günüňize görä düzüp bilersiňiz.
  < b> Bellik: PPC bilen seresap bolmaly. Gysga möhletli we uzak möhletli täsirlerini göz öňünde tutuň, ýogsam, PPC kampaniýasy gutarandan soň iň oňat netijeleri alyp bilmersiňiz.
 3. SMM (Sosial media marketing)

  SMM, beýlekiler bilen bir hatarda Twitter, Facebook we LinkedIn ýaly sosial media kanallary arkaly web sahypalaryny tanatmagyň usulydyr. Mahabat berijiler SMM bilen artykmaçlyk edýärler, sebäbi köp sanly sosial media ulanyjylaryny aňsatlyk bilen nyşana alyp bilerler.

  Häzirki wagtda has köp mahabat beriji sosial media kanallaryna ýüzlenýär, sebäbi häzirki döwrüň sarp edijileriniň biri-biri bilen iň köp gatnaşýan ýeri. Diňe bu däl, köp hünärmenler Sanly marketingiň geljeginiň Sosial Mediýa bolandygyna ynanýarlar.

  Tölegli Sosial Media Marketing has täsirli we has köp netije berýär. SMM arkaly edilen mahabat PPC-e meňzeýär. Köp faktorlar meňzeş, meselem:
  • PPC we SMM ikisi hem gözleg deňlemelerinde ulanyjylaryň özüni alyp barş meýillerini goşýar.
  • SMM we PPC-de mahabat berijiler zerur diňe kimdir biri öz mahabatlaryna bassa, tölemek.
  • Mahabat beriji SMM we PPC arkaly derrew netijeleri alýar (has görnükli, traffigiň köpelmegi, ýokary öwrülişik we başgalar).
  Pozitiwler bilen birlikde SMM we PPC-iň negatiwleri hem meňzeýär. Hawa, tölegli SMM kampaniýaňyz gutaranda ýakymly netijeler ýitip biler.

  Soňky döwürde SMM kampaniýalary gaty meşhur boldy, sebäbi getirýän netijeleri çalt, täsirli, we mahabat berijileriň garaşyşlaryna görä.

SEO vs PPC vs SMM: Bir seredende


Göz öňünde tutulmaly zatlar

Semalt hünärmenleri web sahypaňyzy has ýokary derejelendirmek üçin organiki ýa-da tölegli usuly saýlamazdan ozal aşakdaky zatlary göz öňünde tutmalydygyňyzy düşündirýärler: < br>
 • Býudjet
Ilki bilen göz öňünde tutmaly zat, býudjetiňiz, nädip Sahypaňyzyň görnükliligini, traffigini we beýleki zatlary gowulandyrmak üçin köp pul sarp edip bilersiňiz.

Kiçi ýa-da orta göwrümli iş alyp barýan bolsaňyz, maýa goýmaly däl hiç hili netije bermeýän manysyz usullar. Şeýle hem, düşünmeýän usullaryňyza pul ýitirmeli däl.

Uly mahabat býudjeti bilen uly bir iş alyp barsaňyz, täze we synag edip bilersiňiz girdejili usullar.
 • Dowamlylygy
Býudjetiňizi gutaranyňyzdan soň , bu hyzmatlaryň dowamlylygyny kesgitlemeli. Organiki çemeleşmeler netijeleri getirmek üçin wagt talap edýändigi sebäpli bu hyzmatlar uzak wagtlap işe alynýar.

Beýleki tarapdan tölegli hyzmatlar derrew netijeleri berýär. Netijeleriň başda bolşy ýaly çalt ýitip biljekdigini tölegli çemeleşmeler bilen hemişe ýatda saklamaly bir zat.
 • Gysga möhletli ýa-da uzak möhletli netijeler
Gysga möhletli ýa-da uzak möhletli netijeleri isleýändigiňizi anyklaň. Täze gelen bolsaňyz we organiki we tölegli çemeleşmeleriň netijelerini bilýän bolsaňyz, PPC ýa-da SEM ýaly tölegli usullara jedel edip, sahypaňyzyň görnükliligini we traffigini ýokarlandyrmaly.

Uzak möhletli we durnukly netijeleri isleýän bolsaňyz, açar sözleriň strategiki ýerleşdirilmegi, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak, sahypanyň ýük tizligini ýokarlandyrmak we başgalar ýaly SEO usullaryna gidip bilersiňiz.
 • Bäsdeşleriňizi derňäň
Tehnologiýany gutarmak üçin bäsdeşiňiziň çemeleşmesini gözläp we seljerip bilersiňiz. Muny etmekde hiç hili ýalňyşlyk ýok.

Bäsdeşleriňiziň çykdajylary, açar sözleri we çemeleşmeleri barada düşünje alarsyňyz. Şeýle etmek bilen, býudjetiňizi ugrukdyrmak üçin bir ugur alarsyňyz we jübiňize zyýan bermezden täsirli mahabat usuly bilen gutarsyňyz.
 • Semalt nämäniň dogrydygyny düşündirýär - SEO, PPC, ýa-da SMM?
Semalt hünärmenleri üçin ýönekeý jogap bar bu - üç çemeleşmäniň hemmesi dogry. Işewürlik bilen meşgullanýan wagtyňyz çalt we uzak möhletli netijeleri talap edersiňiz.

PPC we SMM ýaly tölegli çemeleşmelere baranyňyzda mümkindir, ilki SEO ýaly organiki. “Black Hat SEO” usullaryny terk etseňiz, has ýokary dereje, traffigiň köpelmegi we has köp girdeji almak üçin zerurdyr.

Indi organiki (SEO) we tölegli (PPC we SMM) çemeleşmeleriň möhümdigini bilýärsiňiz, indiki etmeli işiňiz, olary netijeli ulanmagyň ýoluny tapmak.

Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsine tölegli we organiki usullary garyşdyrmak we ýetip boljak strategiýany düzmek kyn düşýär. Şeýlelik bilen, islendik web sahypasyny tanatmak üçin köp ýyllyk tejribesi we ýokary hünärli iş güýji bolan Semalt ýaly pudak hünärmeniniň hyzmatlaryny hakyna tutmak iň gowusydyr. iň oňat görnüşde.

send email